Начало | IRC HELP | IRC ФОРУМ | HTML Chat | Вход

от: Antonia (регистриран)

Този help е преведен за вас от T0sh

Текстът е набран и редактиран от Антония
NickServ команди:

REGISTER - Регистриране на ник
DROP - Премахване на регистрация на ник
IDENTIFY - Идентифициране пред NickServ за притежаване на ник
ACCESS - Променяне на разрешените за достъп адреси (хостмаски)
SET - Настройки на опциите към ник
LIST - Показва списък на регистрираните никове
RECOVER - Премахване на потребител, заел регистриран ник (смяна на ника Drone)
RELEASE - Освобождаване на ника след RECOVER (enforced nick)
GHOST - Премахване на потребител, заел регистриран ник (изхвърля потребителя от мрежата)
INFO - Показва информация за ника
LINK - Свързване на един ник за друг
UNLINK - Прекратяване на връзката с друг ник


Syntax: REGISTER

С тази команда се регистрира ник, така че само притежателят му да може да го ползва. За парола е добре да се
слага трудно за отгатване съчетаниие от букви и цифри. Паролите са чувствителни за малки и главни букви. След
като регистрирате ника, ползвайте командите SET и ACCESS, за да се конфигурира. Securepassword (втората
парола) е необходима в случай, че искате да използвате DROP или SET PASSWORD командите. В случай, че някой ви
отгатне първата парола, може да се идентифицира за този ник и да го ползва, но не може да го дропне или да
смени паролата без да знае и втората парола.


Syntax: DROP

DROP прекратява регистрацията на ника, което позволява на други да го регистрират. За DROP е необходимо да се
зададе securepassword (втората парола при регистрация).

Пример:
/msg nickserv drop pesho


Syntax: IDENTIFY

Повечето команди към services (ChanServ, MemoServ и др.) изискват никът ви да е идентифициран, за да бъдат
изпълнени. Ако сте сложили kill protection никът ви ще бъде сменен на Drone ако не се идентифицира до 1
минута. Ако SET AUTOMASK е ON и се идентифицирате от нов хост, който не е в списъка за достъп на ника, новият
хост се добавя автоматично.


Syntax: LIST

Изписва всички никове, които отговарят на модела, с изключение на никове, които имат SET PRIVATE ON.

Пример:
/msg Nickserv LIST *pesho*
Изписва всички никове, които съдържат "pesho"


Syntax: RECOVER [парола]

Ако някой ползво ника ви може да се използва командата RECOVER, за да си го върнете. RECOVER кара
регистрирания ник да се смени на Drone и го защитава (enforced) чрез services. Може да освободите ника от
enforcement с RELEASE или просто да изчакате да се освободи сам след една минута. Ако сте с хост, който е
включен в списъка за достъп на ника и ника няма включен SET SECURE ON, то няма да има нужда от парола след
RECOVER. Но ако никът е със SET SECURE ON, то задължително трябва да дадете паролата му.


Syntax: RELEASE [парола]

Ако NickServ защити ника ви с enforce (например след използване на RECOVER или ако не се идентифицирате
навреме) може да използвате RELEASE , за да си освободите ника. Ако сте хост, включен в списъка за достъп на
ника, и никът е с опция SET SECURE OFF, няма нужда да се задава парола. Но ако никът е със SET SECURE ON, то
задължително трябва да напишете паролата.


Syntax: GHOST [парола]

Ако дропнете случайно (или заради БТК) от IRC сървъра, на IRC остава т. нар. "призрак" (ghost nick).
Използвайки GHOST ще изхвърлите призрака от мрежата и ще можете да си вземете обратно ника. Ако никът е със
SET SECURE OFF, а хостът ви е в списъка за достъп на ника, то тогава няма да има нужда да пишете паролата си.


Syntax: INFO

Показва информация за ника само ако той е регистриран. Тази информация включва данни като кога е регистриран
ника, с какви SET опции е, дали е на IRC в момента, кога за последен път е влизал и други. Ако никът е със SET
PRIVATE ON, информацията остава скрита.


Syntax: LINK

Тази команда свързва никът, който ползвате с - при правилно зададена парола, разбира се. След като се
свържат двата ника списъкът за достъп на ника, който ползвате в момента на прилагане на тази команда ще бъде
изтрит, никът ще придобие списъка за достъп на от командата. Бележките също ще станат общи. Ако
е предварително "отвързван", то той става master ник. Когато някой от свързаните никове даде команда до
services, тя ще бъде изпълнена все едно, че е подадена от master ника. Изключения са командите DROP, UNLINK,
SET PASSWORD, SET EMAIL и SET URL. Предимството на свързаните никове е, че когато се идентифицирате за един
ник NickServ приема, че се идентифицирате за всички останали. Бележки, пратени до един от свързаните никове,
ще бъдат съхранени в записа на master ника, и могат да бъдат четени от всеки ник в групата.

Пример:
/msg NickServ LINK pesho паролата_на_pesho
Свързва ника към "pesho"


Syntax: UNLINK [ник|парола]

Тази команда ще "отвърже" (ще прекрати връзката) на ника, който я употреби с . Списъкът с хостове за
достъп на master ника ще се прехвърли върху ника. Бележките обаче няма да се копират. Ако се "отвръзва" master
ник, то следващият ник от групата става master.

Пример:
/msg NickServ UNLINK
"Отвързва" този ник от групата.
/msg NickServ UNLINK pesho паролата_на_pesho
"Отвързва" "pesho" от групата, в която е бил.


Syntax: ACCESS {ADD|DEL|LIST} [маска]

ACCESS командата разрешава да се променя списъка с хостмаските за ника. Аконе използвате хостмаска, която е в
ACCESS списъка (т.е. списъка за достъп) ще трябва да се идентифицирате пред NickServ.

Примери:
/msg NickServ ACCESS ADD pesho@bulgarianet.org
Дава правото на всеки с хостмаска pesho@bulgarianet.org да използва ника
/msg NickServ ACCESS DEL pesho@bulgarianet.org
Прави точно обратното на предишната команда.
/msg NickServ ACCESS LIST
Дава списък за достъп на всички хостмаски.

ACCESS ADD DEL LIST за повече информация.


Syntax: ACCESS LIST [маска]

Показва списъка с познатите хостове за ника. Ако [маската] е указана, то само хостовете, които отговарят на
тази [маска] ще бъдат показани.


Syntax: ACCESS ADD

Добавя към списъка с познатите за ника хостове.


Syntax: ACCESS DEL

Изтрива тази от списъка с разрешените хостове.


Syntax: SET [параметри]

Конфигурира различни опции, свързани с ника.

* AUTOMASK: Автоматично добавя нови хостове при IDENTIFY
* PASSWORD: Сменя паролата на ника
* OPER: Настройва изтичането на регистрацията на ника
* SECURE: Настройва повишена защита на ника
* UNSECURE: Задава ниска, но по-гъвкава защита на ника
* PRIVATE: Крие информацията за ника при LIST
* MEMOS: Разрешава получаването на бележки
* NOTIFY: Настройва известяването за бележки
* SIGNON: Настройва известяването за бележки при идентифициране на ника
* EMAIL: Задаване на e-mail адрес на притежателя на ника
* URL: Задаване на URL адрес на притежателя на ника
* HIDE: Криене на информацията за ника при INFO
* UIN: Задаване на ICQ UIN за ника
* GSM: Задаване на номера на мобилния телефон на притежателя на ника
* PHONE: Задаване на телефонния номер на питежателя ня ника
* MASTER: Настройване на Master ника


Syntax: SET KILL {ON|OFF|IMMED}

Настройва защитата на ника. Ако тази опция е ON, то NickServ ще смени ника на Drone, когато потребителят не
се идентифицира за него , освен ако хостът му не е в списъка за достъп на този ник. Ако обаче опцията SECURE
е ON дори хостът да е в списъка за достъп, никът ще бъде сменен ако не се идентифицирате до 1 минута.


Syntax: SET AUTOMASK {ON|OFF}

Настройва автоматичното добавяне на нови хостмаски с ON/OFF. Ако AUTOMASK е ON и потребителят се идентифицира
от нов хост, който не е в списъка за достъп на ника, то този хост автоматично ще бъде добавен към
съществуващия списък.


Syntax: SET PASSWORD

Сменя текущата парола на . Препоръчително е да ползвате комбинация от букви и цифри за парола.
Задължително е да знаете и старата парола на ника си, и т. нар. secure password (втората парола при
регистрация на ник).


Syntax: SET OPER {ON|OFF}

Ако OPER е ON, регистрацията на ника никога няма да изтече. Само IRC оператори обаче имат достъп до тази
функция. Регистрацията изтича автоматично ако никът не е идентифициран пред NickServ повече от 1 месец.


Syntax: SET SECURE {ON|OFF}

Ако SECURE е ON, потребителят, който ползва регистриран ник, ще е задължен да се идентифицира с паролата на
ника, независимо дали хостът му отговаря на хостмаските в списъка за достъп на ника. При опити за използване
на RECOVER/RELEASE също трябва да даде парола. Когато SECURE е OFF, потребителят, който ползва ник а, няма да
бъде "убит" ако не се идентифицира, но не може да използва NickServ командите.


Syntax: SET UNSECURE {ON|OFF}

Ако UNSECURE е ON, потребителят, който ползва регистриран ник, няма да е задължен да се идентифицира с
паролата на ника за да изпълнява NickServ команди, стига хостът му да отговаря на хостмаските от списъка за
достъп на ника. Не препоръчваме използването на тази опция поради възможни злоупотреби с ника ви.


Syntax: SET PRIVATE {ON|OFF}

Ако PRIVATE е ON, никът няма да бъде изписан при командата LIST. Всички негови данни ще бъдат скрити и при
команда INFO.


Syntax: SET MEMOS {ON/OFF}

Когато MEMOS е OFF и някой се опита да ви остави бележка чрез MemoServ, то ще получи предупреждение, че този
ник в момента не приема бележки.


Syntax: SET NOTIFY {ON/OFF}

Когато NOTIFY е OFF никът не получава известие за пристигащи нови бележки.


Syntax: SET SIGNON {ON/OFF}

Когато за SIGNON е зададено да бъде OFF, то никът няма да бъде известяван за получени нови бележки при
идентифициране .


Syntax: SET EMAIL

Настройва e-mail адреса за ника. Когато потребител потърси информация за ника с INFO, то e-maila адресът ще
бъде показан, освен ако притежателят на ника не е задал HIDE ON. За изтриване на e-mail adresa se zadava "-"
като параметър.

Примери:
/msg NickServ SET EMAIL pesho@bg.com
Сменя e-mail адреса на ника на "pesho@bg.com".
/msg NickServ SET EMAIL -
Изтрива e-mail адреса на ника.


Syntax: SET URL

Задава URL за ника. При команда INFO за ника ще се показва и товаURL, освен ако не е зададен SET HIDE ON. За
изтриване на URL се задава"-" за параметър.

Примери:
/msg NickServ SET URL http://моят.сайт.bg/
Променя URL за ника на "http://моят.сайт.bg"
/msg NickServ SET URL -
Изтрива URL информацията за ника.


Syntax: SET HIDE {ALL|EMAIL|URL|ADDR|QUIT} {ON|OFF}

Когато се използва опцията HIDE, другите няма да могат да виждат някои данни за ника при употреба на командата
INFO за този ник. HIDE ALL скрива e-mail адреса, адреса на страницата, опциите на ника, последния видян адрес,
от който е влизал ника, последното съобщение, с което е излязъл ника.

HIDE EMAIL - крие e-mail адреса
HIDE URL - крие URL
HIDE ADDR - крие последния видян адрес
HIDE QUIT - крие последното съобщение при изход

Примери:

/msg NickServ SET HIDE ALL ON
Скрива всички данни за ника.
/msg NickServ SET HIDE QUIT OFF
Разрешава на другите потребители да видят кое е последното съобщение при изход.
/msg NickServ SET HIDE EMAIL ON
Скрива e-mail адреса на ника.


Syntax: SET [UIN номер]

Задава ICQ UIN номера на ника. При команда INFO за ника ще бъде показан този UIN, освен ако никът не е задал
HIDE ON. За изтриване на UIN номера се задава "-" като параметър.

Примери:
/msg NickServ SET UIN 45545465
Задава UIN номера за ника да е "45545465".
/msg NickServ SET UIN -
Изтрива UIN номера на ника.


Syntax: SET GSM

Настройва номера на мобилния телефон на ника. Когато някой потребител даде INFO за ника ще може да види и
номера на GSM, освен ако никът не е задал HIDE ON. За изтриване на GSM номера се задава "-" като параметър.

Примери:
/msg NickServ SET GSM +359 88 1234567
Променя GSM номера на ника на "+359 88 1234567"
/msg NickServ SET GSM -
Изтрива GSM номера на ника.


Syntax: SET PHONE

Задава телефонния номер на притежателяна ника. Когато някой потърси информация за ника с командата INFO, ще се
вижда и телефонния номер, освен ако притежателят на ника не е дефинирал HIDE ON. За изтриване на телефонен
номер се задава "-" като параметър.

Примери:

/msg NickServ SET PHONE +359 2 9333777
Променя телефонния номер за ника на "+359 2 9333777
/msg NickServ SET PHONE -
Изтрива телефонния номер.


Syntax: SET MASTER

Определя за master на свързаните никове този . Master ника определя списъка за достъп на всички свързани
никове. За да се определи един ник за мастер на група от никове, то трябва педварително да сте ги свързали с
командата LINK.

Пример:
/msg NickServ SET MASTER BaiPesho
Задава ник "BaiPesho" за master на всички останали свързани никове


Edited from: Antonia; 2001-11-20 06:49

Мнения от посетители (167):
uasayscuenicol25.10.18 13:49:48
Cartier Watch : Cartier Replica , Replica Cartier s­mykker, Fake Cartier Solbriller
Cartier tank
Cartier pasha
[b][url=http://www.hotcartier.com/no/]Cartier klokker[/url][/b] | [b][url=http://www.hotcartier.com/no/]Cartier[/url][/b] | [b][url=http://www.hotcartier.com/no/]Cartier kjærlighet armbånd[/url][/b]
Cartier Watch : Cartier Replica , Replica Cartier smykker, Fake Cartier Solbriller
US Dollar
Euro
GB Pound
Canadian Dollar
Australian Dollar
Jappen Yen
Norske Krone
Swedish Krone
Danish Krone
CNY
Kateg...

uasayscuenicol06.09.18 15:05:37
canada goose expedition parka
canada goose expedition parka
canada goose jackets
canada goose sale
Women's Camrose Parka online store
Women's Chilliwack Parka for sale
[b][url=http://www.canadagoosesvip.top/]canada goose expedition parka[/url][/b]
[b][url=http://www.canadagoosesvip.top/]canada goose jackets[/url][/b]
[b][url=http://www.canadagoosesvip.top/]canada goose sale[/url][/b]
[b][url=http://www.canadagoosesvip.top/]canada goose expedition parka[/url][/b]
[b][url=h...

uasayscuenicol06.09.18 15:05:30
canada goose expedition parka
canada goose expedition parka
canada goose jackets
canada goose sale
Women's Camrose Parka online store
Women's Chilliwack Parka for sale
[b][url=http://www.canadagoosesvip.top/]canada goose expedition parka[/url][/b]
[b][url=http://www.canadagoosesvip.top/]canada goose jackets[/url][/b]
[b][url=http://www.canadagoosesvip.top/]canada goose sale[/url][/b]
[b][url=http://www.canadagoosesvip.top/]canada goose expedition parka[/url][/b]
[b][url=h...

uasayscuenicol06.09.18 07:49:23
Datejust II
fausses montres
fausses montres
[b][url=http://fr.rolexomega.com/]rolex replica[/url][/b] | [b]r

uasayscuenicol06.09.18 07:49:22
Datejust II
fausses montres
fausses montres
[b][url=http://fr.rolexomega.com/]rolex replica[/url][/b] | [b]rolex replica[/b] | [b]rolex replica[/b]
Datejust II
language:
[url=http://de.rolexomega.com] [img]http://fr.rolexomega.com/langimg/gericon.gif[/img]Deutsch[/url]
[url=http://fr.rolexomega.com] [img]http://fr.rolexomega.com/langimg/fricon.gif[/img]Français[/url]
[url=http://it.rolexomega.com] [img]http://fr.rolexomega.com/langimg/itico...

uasayscuenicol30.07.18 00:36:54
Omega klockor: Omega Specialiteter
klockor för män
klockor till salu
[b][url=http://www.buyomegawatches.top/sv/]Seamaster Planet Ocean[/url][/b][b][url=http://www.buyomegawatches.top/sv/]replika klockor[/url][/b][b]Omega replika[/b]
Omega klockor: Omega Specialiteter
language:
[url=http://www.buyomegawatches.top/de/] [img]http://www.buyomegawatches.top/sv/langimg/gericon.gif[/img]Deutsch[/url]
[url=http://www.buyomegawatches.t

uasayscuenicol30.07.18 00:36:46
Omega klockor: Omega Specialiteter
klockor för män
klockor till salu
[b][url=http://www.buyomegawatches.top/sv/]Seamaster Planet Ocean[/url][/b][b][url=http://www.buyomegawatches.top/sv/]replika klockor[/url][/b][b]Omega replika[/b]
Omega klockor: Omega Specialiteter
language:
[url=http://www.buyomegawatches.top/de/] [img]http://www.buyomegawatches.top/sv/langimg/gericon.gif[/img]Deutsch[/url]
[url=http://www.buyomegawatches.top/fr/] [img]http://www.buyomegawatches.to...

uasayscuenicol29.07.18 17:02:50
2014 derniГЁre conception Jimmy Choo Wedges - Jimmy­ Choo chaussures pour pas cher
clairance de jimmy choo
jimmy magasin d'choo
[b][url=http://www.jimmychoooutletshoes.com/fr/]sortie de jimmy choo[/url][/b] | [b][url=http://www.jimmychoooutletshoes.com/fr/]sortie de jimmy choo[/url][/b] | [b][url=http://www.jimmychoooutletshoes.com/fr/]Jimmy Choo[/url][/b]
2014 derniГЁre conception Jimmy Choo Wedges - Jimmy Choo chaussures pour pas cher
US Dollar
Euro
GB Pound
Canadian Dollar
Australian Dollar
Jappen Yen
Norske Krone
Swedish

uasayscuenicol29.07.18 17:02:49
2014 derniГЁre conception Jimmy Choo Wedges - Jimmy­ Choo chaussures pour pas cher
clairance de jimmy choo
jimmy magasin d'choo
[b][url=http://www.jimmychoooutletshoes.com/fr/]sortie de jimmy choo[/url][/b] | [b][url=http://www.jimmychoooutletshoes.com/fr/]sortie de jimmy choo[/url][/b] | [b][url=http://www.jimmychoooutletshoes.com/fr/]Jimmy Choo[/url][/b]
2014 derniГЁre conception Jimmy Choo Wedges - Jimmy Choo chaussures pour pas cher
US Dollar
Euro
GB Pound
Canadian Dollar
Australian Dollar
Jappen Yen
Norske K...

uasayscuenicol26.05.18 15:07:50
Moncler Sjal: Moncler Outlet 2014 Moncler Outlet 20­14
Moncler Mænd jakker
Moncler jakker mænd
[b][url=http://www.jialewenju.com/da/]moncler jakker[/url][/b] | [b]moncler salg[/b] | [b]moncler jakker[/b]
Moncler Sjal: Moncler Outlet 2014 Moncler Outlet 2014
language:
[url=http://www.jialewenju.com/de/] [img]http://www.jialewenju.com/da/langimg/gericon.gif[/img]Deutsch[/url]
[url=http://www.jialewenju.com/fr/] [im

uasayscuenicol26.05.18 15:07:47
Moncler Sjal: Moncler Outlet 2014 Moncler Outlet 20­14
Moncler Mænd jakker
Moncler jakker mænd
[b][url=http://www.jialewenju.com/da/]moncler jakker[/url][/b] | [b]moncler salg[/b] | [b]moncler jakker[/b]
Moncler Sjal: Moncler Outlet 2014 Moncler Outlet 2014
language:
[url=http://www.jialewenju.com/de/] [img]http://www.jialewenju.com/da/langimg/gericon.gif[/img]Deutsch[/url]
[url=http://www.jialewenju.com/fr/] [img]http://www.jialewenju.com/da/langimg/fricon.gif[/img]Français[/url]
...

uasayscuenicol26.04.18 05:58:53
Ugg Boots Style Special corto para las mujeres en C­yber ​​Monday
uggbotas uGGventa UGG
[b][url=http://www.uggbootsforsale.top/es/]ugg[/url][/b]
[b]botas uGG[/b]
[b][url=http://www.uggbootsforsale.top/es/]venta UGG[/url][/b]


[b][url=http://www.uggbootsforsale.top/es/]UGG botas venta[/url][/b] | [b][url=http://www.uggbootsforsale.top/es/]ugg[/url][/b] | [b][url=http://www.uggbootsforsale.top/es/]botas uGG[/url][/b]
Ugg Boots Style Special corto par

uasayscuenicol26.04.18 05:58:53
Ugg Boots Style Special corto para las mujeres en C­yber ​​Monday
uggbotas uGGventa UGG
[b][url=http://www.uggbootsforsale.top/es/]ugg[/url][/b]
[b]botas uGG[/b]
[b][url=http://www.uggbootsforsale.top/es/]venta UGG[/url][/b]


[b][url=http://www.uggbootsforsale.top/es/]UGG botas venta[/url][/b] | [b][url=http://www.uggbootsforsale.top/es/]ugg[/url][/b] | [b][url=http://www.uggbootsforsale.top/es/]botas uGG[/url][/b]
Ugg Boots Style Special corto para las mujeres en Cyber ​​Monday US Dollar Euro GB Poun...

uasayscuenicol26.04.18 05:58:51
Ugg Boots Style Special corto para las mujeres en C­yber ​​Monday

[b][url=http://www.uggbootsforsale.top/es/]ugg[/url][/b]
[b][url=http://www.uggbootsforsale.top/es/]botas uGG[/url][/b]
[b][url=http://www.uggbootsforsale.top/es/]venta UGG[/url][/b]


uggbotas uGGventa UGGUGG botas venta | ugg | botas uGG Ugg Boots Style Special corto para las mujeres en Cyber ​​Monday US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danish Krone CNY Productos Las mujeres ...

uasayscuenicol26.04.18 05:58:46
Day-Date
rГ©plicas de relojes
Rolex
[b][url=http://www.rolexoutletstore.top/es/]Rolex daytona[/url][/b][b][url=http://www.rolexoutletstore.top/es/]rГ©plicas de relojes[/url][/b][b][url=http://www.rolexoutletstore.top/es/]Rolex[/url][/b]
Day-Date
US Dollar
Euro
GB Pound
Canadian Dollar
Australian Dollar
Jappen Yen
Norske Krone
Swedish Krone
Danish Krone
CNY
Productos
[url=http://www.rolexoutletstore.top/es/cosmograph-daytona-c-27....

още коментари... ->>>

Anonymous comments are temporary disabled

  Copyright: ShakeIT IRC; dev: dzver; des: metala. Read blogs.  
eXTReMe Tracker